چشمه سار ادبی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش 
قالب وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم...باسلام...ورود شمارا به وبلاگ چشمه سار ادبی خوش آمد میگویم .

1-اصطلاحات ومفاهيم عرفاني ديوان شمس
مریم ابوالقاسمی
تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1383
2- داستانهایی از مثنوی
مهدی افتخار
شیراز: نوید شیراز، 1380
3- هرمنوتیک صوفیانه مولوی و تفسیر کلمات قرآنی در آثار مولوی
هادی اکبرزاده و فاطمه مرتضوی
گرگان: عشق دانش، 1383
4- مثنوی، زبان معرفت
پیمان آزاد
تهران: البرز، 1381
5- در کوچههای قونیه
مژگان امیرحسینی
تهران : صنم، 1382
6- خندمینتر افسانه (جلوههای طنز در مثنوی)
اسماعیل امینی
تهران: انتشارات سوره مهر، 1384
7- کشف الابیات مثنوی معنوی مولوی
مهدی ایزدجو
تهران : قطره، 1383
8- تفسیر عرفانی مثنوی معنوی؛ زیرنظر و با مقدمة فرشید اقبال
بحرالعلوم، محمد بن محمد
تهران: ایران بان، 1383
9ـ غفلت با فیضگیری از اندیشه مولانا جلالالدین محمد
حسین بدرالدین
تهران: راه نیکان، 1383
10ـ نگاهی به انسانشناسی در مکتب مولانا
محمد برادرثانی
مشهد: چهارم، 1384
11ـ عرفان مولانا در مکتب دابوت
محمد بستان
تهران: زر، 1384
12ـ سودای حقیقت (هستیشناسی مولانا در مثنوی معنوی)
مجتبی؛ بشردوست
تهران: جوف، 1381
13ـ در دایره معنا: شرح آیات معنوی در ابیات مثنوی
حسن بلخاری قهی
تهران: حسن افرا، 1380
14ـ مشایخ مثنوی
اسحاق بهرامی
خرم آباد: افلاک، 1384
15ـ دمساز دو صد کیش: در باره مولانا جلالالدین
شیرین بیانی
تهران : جامی، 1384
16ـ رهایش تشنگان: گشتی در دیوان مولانا جلالالدین
ابوالقاسم پرتو
تهران: کویر، 1381
17- ره آورد گشتی در مثنوی و دیوان کبیر مولانا جلالالدین
لالنگ
تهران : کویر، 1385
18ـ نیستان الست (عالم ذر در مثنوی معنوی)
نجمالسادات پزشکی
تهران: زوار، 1383
19ـ در سایه آفتاب: شعر فارسی و ساختشکنی در شعر مولانا
تقی پورنامداریان
تهران: سخن، 1380
20ـ چون کشتی بیلنگر (موسیقی در شعر مولانا)
منیژه پلنگ پوش
مشهد: نوش، 1383
21ـ دستور در مثنوی
محسن پویان
قزوین: طه، 1382

عبدل  شهنوازی

[ دوشنبه دهم اسفند ۱۳۸۸ ][ 21:47 ][ دهمرده ]

خواجه شایستگی پیر را در آن نمی داند که به قدرت و ثروت آراسته باشد بلکه پیر واقعی آن است که در آستان حق تقرب داشته سالک را به درگاه خدایی بخشنده و مهربان رهنمون گردد
پیر دردی کش ما کر چه ندارد زر و زور
خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد
پیر کامل همای همایون است نه طایر کم حوصله
سایه ی طایر کم حوصله کاری نکند
طلب سایه ی میمون همایی بکند
مقام ارشاد و راهنمایی در شان پیران کا آزموده و راه آشناست نه خامان بی خبر
خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق؟
دریا دلی بجوی دلیری سرآمدی
طبیب راه نشین دردعشق نشناسد
بروبه دست کن ای مرده دل مسیح دمی
پیر پاک بین وبلند نظرورازدار وخطا پوش است.
نیکی پیر مغان بین که چومابد مستان
هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود
پیر گلرنگ من اندر حق ارزق پوشان
رخصت خبث نداد ارنه حکایت ها بود
پیر پدری مهربان .آگاه .دلسوزوخیرخواه است .سالک باید دربرابراو همانند فرزندی وظیفه شناس .نهایت حرمت وادب را رعایت کرده جز او هیچ کس توجه نداشته باشد
دولت پیرمغان باد که باقی سهل است
دیگری گو برو ونام من از یاد ببر
سعی نابرده در این راه به جای نرسی
مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر
منبع:آب طربناک (تحلیل موضوعی دیوان حافظ)از دکتر سید یحیی یثربی /چاپ اول علم:1385/چاپ :گنج شایگان /نشر علم

نرگس جوادیان

[ دوشنبه دهم اسفند ۱۳۸۸ ][ 21:45 ][ دهمرده ]
مراد از پیر ما شیخ صنعان است.شیخ صنعان آنچنان که عطار در منطق الطیرنقل میکند پیر یگانه عهد خود بود.پنجاه سال در کعبه اعتکاف کرده بود چهارصد مرید صاحب کمال داشت براثر خوابی ودر پی سرنوشتی به روم رفت ودر آنجاعاشق دختر ترسایی شد.دختر ترسا گفت :اگرمی خواهی شایسته عشق شوی باید پیش بت سجده کنی ،قران بسوزی ،می بنوشی و ایمان فرانهی.شیخ می نوشیدن را آسان گرفت اما چون می خورد به خواست دختر پیش بت سجده کرد،قران سوزانید و ترسایی گرفت. دختر باز ناسازگاری کرد و وصال را بسته ی آن کرد که شیخ یک سال خوک بانی کند.سر انجام بنا به نیاز و دعای مریدان عشق دختر ترسا در دل شیخ سرد شد سرنوشت دوران آزمایش شیخ را به فرجام آورد.دختر ترسا نیز ایمان آورد و در پای شیخ افتاد و جان تسلیم کرد.
نمونه ابیات حافظ در مورد شیخ صنعان:
نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر
که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است
گر مرید راه عشقی فکر بد نامی مکن
شیخ صنعان خرقه ی رهن خانه ی خمار داشت
مشکل خویش بر پیر مغان بردند دوش
کو به تایید نظر حل معما می کرد
زان روز بر دلم در معنی گشوده شد
گز ساکنان درگه پیر مغان شدم
پیر مغان ز توبه ی ما گر ملول شد
گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم
منابع:
کلک خیال انگیز /جلد سوم /تالیف:دکتر پرویز اهور/چاپ اول اساطیر :1372 انتشارات اساطیر
صدای سخن عشق(گزیده ی غزلهای حافظ ) انتخاب و توضیح از دکتر حسن انوری/چاپ دهم:1385 انتشارات سخن
منطیق الطیر عطار (فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوری)مقدمه وتصحیح وتعلیقات :دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی
/چاپ چهارم:1387/چاپخانه مهارت/انتشارات سخن
نرگــــــس جوادیان
[ دوشنبه دهم اسفند ۱۳۸۸ ][ 21:43 ][ دهمرده ]
توسط:نرگس جوادیان
1.کلیات سعدی براساس نسخه محمد علی فروغی, نوبت چاپ:پنجم1383,نام ناشر:انتشارات میلاد ,محل نشر:تهران
2.به وقت مصلحت مجموعه نفیسی از اندرزها ونصایح حکیمانه سعدی از حمید ثنایی.انتشارات کشف العظاء,نوبت چاپ اول ,82.قم
3.گلستان سعدی از روی نسخه ی تصحیح شده محمدعلی فروغی ,چاپ دوم 1383.انتشارات بهزاد,تهران 1381
4.گزیده قصاید سعدی :انتخاب وشرح دکتر جعفر شعار ,مقدمه دکتر حسن انوری ,شرکت چاپ و انتشارات علمی ,تهران چاپ سوم تابستان72
5.گزینه سخن پارسی ,گلستان سعدی به کوشش دکتر خطیب رهبر ,چاپ اول 1372,چاپ:چاپخانه مروی .انتشارات صفی علیشاه تهران فروردین ماه 1372
6.گلستان سعدی با مقدمه ویرایش و تدوین دکتر سید احمد حسینی کازرونی /نوبت چاپ 1384 چاپ خاشع انتشارات زوار
[ سه شنبه چهارم اسفند ۱۳۸۸ ][ 11:8 ][ دهمرده ]
 

1.دیوان کامل حافظ با فالنامه/ به کوشش:جمشید صداقت نژاد /خط:آتلیه سپیده –نوبت چاپ :هفتم 1387/ چاپ:پیام /انتشارت نیما
2.نام کتاب:دیوان حافظ از نسخه ی محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی ویرایش :رضا کاکایی دهکردی /خوشنویسی :عبدالملکی مقدمه:رضا ایزدی
نوبت چاپ: پنجم 1383 انتشارات میلاد
3.دیوان کامل و فالنامه حافظ/ خطاطی و مقدمه: مسعود مهدی خانی طراحی و صفحه آرایی:م موحد ابطحی /نوبت چاپ :سوم 1387/ نشر معیار علم
4. نام کتاب :فال حافظ با معنی /به کوشش: فاطمه خلیلی /نوبت چاپ چهارم 1387 / انتشارات میلاد
5.آب طرب ناک(تحلیل موضوعی دیوان حافظ)دکتر سید یحیی یثربی /چاپ اول 1385 –چاپ :گنج شایگان- نشر علم
6.نام کتاب دیوان حافظ از نسخه ی محمد قزوینی – مقدمه: رضا ایزدی – چاپ:دفتر فنی چاپ- نوبت چاپ :دوم 1386
7.درس حافظ جلد اول نقد و شرح غزل های خواجه شمس الدین محمد حافظ از دکتر محمد استعلامی – چاپ سوم 1386 – انتشارات سخن
8.حافظ خراباتی جلد اول نوشته ی دکتر رکن الدین همایون فرخ- چاپ اول 1354 – انتشارات اساطیر
9. حافظ حافظه ی ماست: از بهاالدین خرم شاهی چاپ دوم 1383/ نشر قطره
10. نام کتاب :فالنامه ی کامل دیوان حافظ به کوشش محمد تقی کاغذ چی /چاپ هفتم 1386 موسسه ی انتشارات تلاش

[ سه شنبه چهارم اسفند ۱۳۸۸ ][ 11:2 ][ دهمرده ]درباره وبلاگ

با سلام
این وبلاگ متعلق به گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش می باشد/از پیشنهادات ارزنده شما جهت هرچه بهتر شدن مطالب استقبال مینماییم/
امکانات وب

statistics


Up Page